Wedstrijdreglement Topquiz

maandag 2 januari 2017 - 09:42

WEDSTRIJDREGLEMENT TOPQUIZ

Voor zover de regels voor de wedstrijd niet in het bijzonder zijn uiteengezet in dit wedstrijdreglement, gelden (in aanvulling) de regels van het algemeen wedstrijdreglement dat kan geraadpleegd worden op de website www.radio2.be. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het algemeen wedstrijdreglement heeft dit reglement voorrang.
1. Organisator
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Radio en Televisieomroep, Radio 2, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Auguste Reyerslaan 52 in 1043 Brussel.
2. Wie kan deelnemen?
2.1. Deelnemingsvoorwaarden
Met uitzondering van wat hierna bepaald wordt, kan in principe iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan de wedstrijd.
Minderjarigen mogen enkel deelnemen als zij hiervoor de toestemming hebben gekregen van één van hun ouders of voogd. Radio 2 gaat ervan uit dat dergelijke toestemming werd verkregen, maar behoudt zich het recht voor dit te checken indien de deelnemer zou winnen. Indien blijkt dat dergelijke toestemming niet werd verkregen, dan verliest de deelnemer zijn recht op verdere deelname en de prijs.
Radio 2 behoudt zich het recht voor om te controleren of de deelnemers in aanmerking komen om deel te nemen en om hun identiteit te controleren. Wie niet voldoet aan deze
deelnemingsvoorwaarden wordt geschrapt van de wedstrijd, zonder schadevergoeding én zonder enkel verhaal.
2.2. Onverenigbaarheden
Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen:
- Medewerkers van de VRT alsook hun directe familieleden (bloedverwanten, echtgenoten en aanverwanten tot in de tweede graad).
- mensen die na 2012 een Radio 2 een reis hebben gewonnen van minimum 5 dagen. Zij en hun reispartners kunnen deelnemen, winnen noch meereizen.
- mensen die na 2012 via Radio 2 een prijs hebben gewonnen twv 5000 euro of meer. Zij kunnen deelnemen, winnen noch meereizen.
- Mensen die na 1 september 2016 een prijs (CD, tickets, ... ) gewonnen hebben via Radio 2.
Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie de prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement, verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding én zonder enkel verhaal.
3. Periode
De wedstrijd loopt tot een kandidaat tijdens de uitzending het correcte antwoord geeft. De wedstrijdperiode in het algemeen kan door Radio 2 op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet (bijvoorbeeld tijdens muzikale themaweken e.d.) Om geldig te kunnen deelnemen moet de registratie van de deelnemer op onze server zijn gebeurd binnen de toegestane tijd. De VRT is niet aansprakelijk voor inzendingen die te laat binnenkomen door vertragingen in de netwerken van de telecomoperatoren.
4. Verloop van De Topquiz in De Topcollectie
4.1. Info: algemene beschrijving van de wedstrijd.
- In De Topcollectie wordt twee maal de Topquiz gespeeld (van maandag tot en met vrijdag tussen 13 en 16u). Deelnemers moeten een sms met de boodschap 'quiz' of 'kwis' sturen naar het nummer 6042 om deel te kunnen nemen.

- De eerste sms-er is meteen ook de eerste kandidaat. De Topcollectie geeft als opstap altijd twee tips. De startprijs is 200€. De kandidaat kan voor dit bedrag een gok doen. In dat geval wordt de prijs met 25€ verhoogd. Indien het antwoord van de kandidaat juist is, wint hij 225€. Bij een fout antwoord verliest hij zijn beurt. De kandidaat kan ook een bijkomende tip kopen. In dat geval wordt de prijs van 200€ verminderd met 25€. De kandidaat krijgt in dat geval één plaat bedenktijd. Daarna moet hij een antwoord geven. Indien dat antwoord juist is, krijgt hij 175€. Bij een fout antwoord verliest hij zijn beurt. Dat bedrag (175€) gaat dan naar een volgende spelronde. Indien de tweede kandidaat voor dat bedrag (175€) een gok wil doen, wordt het bedrag opnieuw verhoogd met 25€. De kandidaat speelt dan voor 200€. Indien het antwoord juist is, krijgt hij die prijs. Ook hier kan de kandidaat een tip kopen voor 25€. Hij speelt dan voor 150€ en krijgt ook één plaat bedenktijd. Daarna moet hij een antwoord geven. Indien dat antwoord juist is, krijgt hij 150€. Bij een fout antwoord verliest hij zijn beurt en gaat die geldprijs naar de volgende kandidaat (de volgende dag).

- Bij gebrek aan kandidaten of als er zich geen enkele kandidaat aanmeldt geeft De Topcollectie zelf een tip ter waarde van 25€.

- De deelnemers aanvaarden dat Radio 2 hun adres- en contactgegevens zal vragen.
5. Prijzen
5.1. Inhoud van de prijs
De startprijs is 200€. Dit bedrag kan oplopen of verminderen afhankelijk van het spelverloop zoals hierboven beschreven. Eénmaal het bedrag van 1.000€ wordt overschreden geeft de presentator van De Topcollectie een extra tip per spelbeurt. Deze extra tip kost 25€. Er worden net zoveel tips gegeven tot het juiste antwoord wwordt gegeven.
5.2. Opnametermijn
De winnaar van de totale prijzenpot wordt meteen gecontacteerd en op de hoogte gebracht van zijn/haar gewonnen geldprijs. De winnaar die om welke reden dan ook de
prijs niet kan verzilveren, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Radio 2. De prijs is dan terug beschikbaar voor Radio 2.
5.3. Onoverdraagbaarheid van de prijs
De prijs is persoonsgebonden en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als
op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft Radio 2
het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Radio 2.
6. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Radio 2 in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992
m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze wedstrijd en worden niet aan derden
overgemaakt. Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over haar bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht om kosteloze verwijdering uit de
bestanden aan te vragen. Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar info@radio2.be vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart en een opgave van redenen waarom hij
meent aanspraak te kunnen maken op dit recht op verzet.
7. Aansprakelijkheid
7.1 De VRT is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen
van de prijs en/of deelname aan de wedstrijd.
7.2 Radio 2 is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Radio 2 kan niet verantwoordelijk of
aansprakelijk worden gesteld voor enige gebrek in de prijs of inden de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
7.3 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook
vanwege de VRT.
7.4 Indien de VRT genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de VRT
hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
7.5 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van de VRT voor haar opzettelijke daad of zware fout of die van haar
aangestelden of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd
8. Algemene bepalingen
8.1 Door zijn loutere deelname gaat iedere deelnemer er automatisch en onvoorwaardelijk mee akkoord om deel te nemen aan een Radio 2-uitzending/opname.
Hij / zij gaat er mee akkoord dat deze opnames kunnen gebruikt worden voor promotionele uitingen in verband met de Radio-2-actie via de verschillende media van de
VRT, alsook in advertentiecampagnes.
8.2 Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot vermelding van zijn/haar
volledige naam en woonplaats op onder andere Radio 2 en de website.
8.3 De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit
vereisen.
8.4 De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om ten allen tijde deze actie en deze spelformule te wijzigen om programmatorische, technische of organisatorische
redenen. De meest recente versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisatoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
8.5 De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is.
8.6 Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren.
Radio 2 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.
8.7 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie)problemen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de
organisatoren.
8.8 Radio 2 is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken bij de bankinstellingen en bij de Post -en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies). Als een
prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan door omstandigheden niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Radio 2 niet verantwoordelijk als de winnaar zijn
prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Zelfs als de Post hiervoor geen berichtgeving achterliet. Ook als de berichtgeving verloren ging of op onaanvaardbare wijze
beschadigd werd kan Radio 2 niet aansprakelijk worden geacht.
8.9 Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.
8.10 In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan
deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.
8.11 Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en het algemeen
reglement van Radio 2 en erkennen ze elke beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te treffen.
8.12 Dit reglement is enkel van toepassing op De Topquiz
8.13 Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Radio 2 en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd
gelden als punt van reglement.
8.14 Over het wedstrijdreglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd
(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de beslissingen van de organisatoren die autonoom beslissen.
Opgemaakt te Brussel op 31 augustus 2016

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!