Rijden zonder geldig rijbewijs

rijbewijs
Op mijn werk willen ze mij laten rijden met een tractor met een aanhangwagen met een containersysteem erop. Ik heb een rijbewijs C. Mag ik daamee rijden? Mijn baas wil een papier tekenen dat hij veran

Op mijn werk willen ze mij laten rijden met een tractor met een aanhangwagen met een containersysteem erop - als hij geladen is weegt hij zo'n 16 ton). Ik heb een rijbewijs C. Mag ik daarmee rijden?

Nadat ik geweigerd heb omdat ik denk dat ik daarvoor geen geldig rijbewijs hebt, zegt mijn baas dat hij wel een papier wil tekenen dat als ik een ongeluk of iets anders aan de hand krijg, hij alle verantwoordelijkheid op zich neemt. Is zo een papier rechtsgeldig?

Ik ben immers niet de enige bij wie ze dit proberen; de jonge werknemers durven eigenlijk niet te weigeren - daarom deze vragen.

Verkeersspecialist Werner Van Cant antwoordt:

Geschikt rijbewijs

De weggebruiker, in dit geval de bestuurder die niet in het bezit is van een geschikt rijbewijs, is ten allen tijde strafbaar. Hij is strafrechtelijk verantwoordelijk. Hij riskeert dus gestraft te worden. Zelfs al gaat het om een werknemer en doet dit alles zich voor binnen het kader van de arbeidsovereenkomst en ook al tekent de werkgever een document waarin hij verklaart dat hij alle verantwoordelijkheid op zich neemt.

Boete:

Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, te vermenigvuldigen met 6 opdeciemen ( wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs.

De rechter kan onder bepaalde voorwaarden het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken.
De vervallenverklaringen uitgesproken krachtens deze paragraaf bedragen ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar. Zij kunnen in sommige gevallen uitgesproken worden voor een periode van meer dan vijf jaar of voorgoed.

Commentaar:

Het klopt dat men een boete zal krijgen van 200 € - 2000 € (te vermenigvuldigen met 6 in plaats van 5,5 sinds 1 januari 2012) op basis van artikel 30 §1 1° van de wet van 16 maart 1968 indien het misdrijf wordt bewezen.

Daarnaast kan de rechter het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken. Dit verval kan beperkt worden tot bepaalde categorieën van voertuigen, de rechter kan bevelen dat het verval enkel tijdens het weekend of feestdagen wordt uitgevoerd en men kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen van examens en onderzoeken.

Deze vervallenverklaringen bedragen ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar. Dit kan echter langer of zelfs voorgoed indien men reeds veroordeeld werd voor bepaalde overtredingen.

Deze straf en boete zullen tegen de bestuurder uitgesproken worden, ongeacht of men gedwongen werd of niet.

Boete voor de werkgever

De werkgever kan echter (ook) opdraaien voor de geldboete, dit ingevolge deze bepalingen van artikel 67 van deze wet :
Zij die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor schadevergoeding en kosten, zijn insgelijks aansprakelijk voor de geldboete. (..)

Bovendien is de werkgever, eigenaar van het voertuig, in dit geval ook strafrechtelijk verantwoordelijk en dus strafbaar, omdat hij wetens een motorvoertuig toevertrouwt aan iemand die niet beschikt over het vereiste rijbewijs. Meer nog, hij zet er zijn werknemer eigenlijk toe aan. (Geldboete van 100 euro tot 1000 euro te vermenigvuldigen met 6 opdeciemen, geeft dat 600 tot 6000 euro.)

Commentaar:

Ik ben het eens met deze stelling: de werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de geldboete. Daarnaast kan men (als de werkgever een rechtspersoon is) ook beroep doen op artikel 5 SW voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Tot slot heeft de werkgever inderdaad zelf een inbreuk gepleegd door het voertuig toe te vertrouwen aan een persoon die niet het juiste rijbewijs heeft. Op deze inbreuk staat een geldboete van 100€ tot 1000€ (weer te vermeerderen met de opdeciemen).

Verhaalrecht verzekeringsmaatschappij

Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij in dit geval een recht van verhaal uitoefenen. Dit betekent dat men geld kan terugvorderen van de verzekeringsnemer (meestal de werkgever), maar eventueel kan men dit ook doen ten aanzien van de bestuurder (indien niet de verzekeringsnemer)

Artikel 25 3° b van de bijlage van het KB 14-12-1992
De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is: wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bijvoorbeeld door een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft, door een persoon die geen rijbewijs heeft.

Commentaar:

Ik ben het eens met deze stelling; de verzekeringsmaatschappij kan het geld terugvorderen.

Rijbewijs G

Er is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmateriaal. Het gaat over het rijbewijs 'categorie G'.

Deze categorie omvat: land- en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens, en ook de voertuigen ingeschreven als landbouwmateriaal, motorploeg of maaimachine.

Onder de definitie 'land- en bosbouwvoertuigen' valt elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, en die slechts bijkomstig voor personen- of goederenvervoer over de weg of voor het trekken van voertuigen van personen- of goederenvervoer over de weg worden gebruikt.

Wanneer het landbouw-of bosbouwvoertuig niet gebruikt wordt voor landbouw of bosbouwactiviteiten, dient de bestuurder houder te zijn van een rijbewijs B, B+E, C, C1+E, C of C+E, naargelang de maximale toegelaten massa van het voertuig of van het samenstel.

De categorie G wordt vermeld op de keerzijde van het rijbewijs onder de rubriek "Categorieën van voertuigen waarvoor het rijbewijs in het nationale verkeer geldig is".

Aanbevelen via mail

het gezegd heeft!