Helpdesk: verkeersboete verjaard?

rood
Een anonieme luisteraar wil weten of ze een jaar na de overtreding haar verkeersboete nog zal moeten betalen. De luisteraar is door het rode licht gereden en de politierechtbank heeft daarvoor een ja

Een anonieme luisteraar wil weten of ze een jaar na de overtreding haar verkeersboete nog zal moeten betalen. De luisteraar is door het rode licht gereden en de politierechtbank heeft daarvoor een jaar geleden een boete opgelegd. Ze weet dus wel hoog hoe de boete is, maar kreeg nog geen overschrijvingsformulier.

Maar dat betekent niet dat de boete verjaard is. Meester Katleen Vercraeye van de Orde der Vlaamse Balies zegt dat er een verschil is tussen de verjaring voor wat betreft de vervolging en de verjaring voor wat betreft de strafuitvoering. Bij de luisteraar gaat het over deze tweede soort van verjaring.

Ook de straffen zijn verschillend, afhankelijk van de zwaarte. Er zijn drie soorten: criminele straffen, correctionele straffen en politiestraffen.

Maar het is niet zo dat de politierechtbank alleen politiestraffen uitspreekt en de correctionele rechtbank alleen correctionele straffen. Meester Vercraeye geeft een voorbeeld: een geldboete zit al in de ‘correctionele categorie’ vanaf 26 euro (te vermenigvuldigen met 6 (de opcentiemen) = 156 euro. De meeste verkeersboetes zijn dus, ondanks het feit dat ze worden opgelegd door de politierechter, correctionele straffen. Ook wanneer ze (gedeeltelijk) worden uitgesproken met uitstel.

Die verjaringstermijnen zijn vastgelegd in het Strafwetboek: correctionele straffen verjaren na verloop van vijf jaren en politiestraffen na verloop van één jaar vanaf de datum van de uitspraak.

De kans is groot dat in het geval van de luisteraar de boete een correctionele straf is, en dus pas zal verjaren na 5 jaar.

Het gerecht heeft dus nog 4 jaar de tijd om het overschrijvingsformulier op te sturen! Of te laten opsturen, want de inning gebeurt door de Ontvanger der Penale Boetes en Accijnzen, een onderdeel van de FOD Financiën.

De griffie van de politierechtbank stuurt een uittreksel van het vonnis naar die dienst. Maar afhankelijk van de werklast, capaciteit van personeel, gerechtelijke achterstand, enzovoort, kan het nog even duren voor de boete effectief moet betaald worden.

Orde der Vlaamse Balies

Aanbevelen via mail

het gezegd heeft!